تخته دونفره دیجیتالی یوگی اوه

تخته دونفره دیجیتالی یوگی اوه
قیمت: 300000 تومان

تخته دونفره دیجیتالی یوگی اوه

عیدی ما به شما 50000 تومان تخفیف

تخته دیجیتالی یوگی اوه

دو عدد شمارنده خون دیجیتالی

دو قسمت مجزا جایگاه نگهدارنده کارت های بازی

جایگاه مخصوص کارت های زمینه

دو عدد تاس 

عیدی ما به شما 50000 تومان تخفیف

تخته دیجیتالی یوگی اوه

دو عدد شمارنده خون دیجیتالی

دو قسمت مجزا جایگاه نگهدارنده کارت های بازی

جایگاه مخصوص کارت های زمینه

دو عدد تاس -----
/یوگی او yugioh