بوستر پک انویژن

بوستر پک انویژن
قیمت: 6500 تومان

بوستر پک انویژن

در هر بوستر پک 15 عدد کارت کامان و یا معمولی دک انویژن به صورت  رندوم و یا به صورت تصادفی -----
/یوگی او yugioh