تفنگ Tri-Strike

تفنگ Tri-Strike
قیمت: 299000 تومان

تفنگ Tri-Strike

 

تفنگ نرف Tri-Strike

اسلحه دوشی و کمری

پرتاب با کپسول هوا 

دستی نیمه خودکار و اتومات

4 عدد نارنجک انداز مجزا 

1 عدد موشک انداز مجزا 

10 عدد تک تیر انداز و قابل تبدیل شدن به اسلحه کمری مجزا

میزان گلوله در خشاب 10 عدد 

میزان گلول در نارنجک انداز 4 عدد

میزان گلوله در موشک انداز 1 عدد

پرتاب گلوله تا 25 متر 

10 عدد گلوله نرف هدیه

4 عدد گلوله نارنجک انداز نرف هدیه 

1 عدد گلوله موشک انداز نرف هدیه

 

 

 

 -----
/یوگی او yugioh